Hilser ny markedsføringslov velkommen

Tips en venn

Mottakers e-post:
Din e-post:

Hilser ny markedsføringslov velkommen

01.11.2006
1. november gikk høringsfristen på ny markeds­førings­lov ut. Forbruker­ombudet er fornøyd med forslaget til ny lov. "Det er viktig for For­brukerombudet at den nye loven gir oss som tilsyns­myndighet muligheten til å jobbe enda bedre for en enklere og tryggere forbru­ker­hverdag", sier for­bruker­ombud Bjørn Erik Thon.

Krav om forhåndssamtykke ved telefonsalg er blant de forslag Forbrukerombudet går inn for i sin høringsuttalelse til Barne- og likestillingsdepartementet om ny markedsføringslov. Forbrukerombudet mottar et stort og økende antall klager på telefonsalg hvert år, og mener dagens ordning med reservasjonsmulighet ikke er tilstrekkelig. "Mitt inntrykk er at dette er den salgsformen som vekker mest harme blant forbrukere", sier Bjørn Erik Thon.

I høringsuttalelsen skriver Forbrukerombudet at han særlig mottar mange klager fra forbrukere som har mottatt varer og tjenester til tross for at de har takket nei til et tilbud på telefonen. Han er også kjent med at mange selgere unnlater å informere om viktige sider ved en avtale som inngås over telefon. "Problemene i bransjen og folks holdninger til telefonsalg gjør at vi må få en speilvending av reglene", mener Thon, som også ønsker et krav om forhåndssamtykke ved utdeling av reklame på dørmatten.  

Blant øvrige forslag departementet har lagt frem, er et eget kapittel om markedsføring overfor barn og unge. Forbrukerombudet er svært positive til at det nå foreslås egne regler om dette. "Barns rolle som forbrukere har endret seg radikalt siden 1995, og markedsføringen blitt stadig mer internasjonal. Dette mener jeg taler for en synliggjøring i loven av at det gjelder strengere regler for markedsføring til barn enn til voksne", skriver forbrukerombud Thon i høringsuttalelsen. Han mener det ligger en viktig verdimarkering i å ha et eget kapittel om barn og unge, og at det også vil legge press på fremtidige forbrukerombud. Forbrukerombudet ønsker imidlertid at det også innføres et forbud mot direktereklame overfor barn under 16 år.

Forbrukerombudet er positive til at departementet også foreslår endringer i reglene om sanksjoner ved brudd på markedsføringsloven. I følge Bjørn Erik Thon er dagens ordning ikke tilstrekkelig effektiv overfor markedsføringsmetoder som eksempelvis spam: "Slik dagens sanksjonssystem er utformet, kan en næringsdrivende sende ut for eksempel en million e-poster med reklame for produktene sine til personer som ikke har samtykket til å motta dette. Det eneste Forbrukerombudet kan gjøre første gang en næringsdrivende gjør dette, er å sende et brev til firmaet hvor vi informerer om forbudet mot å sende uanmodet e-postreklame til fysiske personer og ber om en bekreftelse på at det aldri vil skje igjen. Selv med en gjennomsnittlig responsrate på 0.01% pr utsendelse vil en næringsdrivende som markedsfører et produkt til 400 kroner kunne oppnå en salgsinntekt på til sammen 40.000 kroner ved å sende ut en million spam mailer". Departementet åpner nå for at det kan fattes vedtak etter en fremskyndet prosedyre i slike saker, og at det kan fastsettes overtredelsesgebyr i tilknytning til vedtaket.

Forbrukerombudet foreslår også at det innføres en regel om reklamens bindende virkning i markedsføringsloven, noe som vil ansvarliggjøre næringsdrivende overfor den enkelte forbruker ved villedende eller uriktige reklameutsagn. 

Kontaktpersoner:
Bjørn Erik Thon 99 00 50 90, Gry Nergård  99 00 50 80

Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 Oslo | Tlf 23 400 600 | Faks 23 400 601 | Nettredaktør: Trine Aaen